سلام تنهاترينهاClick here to visit the Emoticons Mail site

خسته نباشيد....

باز هم در پی گذر زمان به آخر هفته و جمعه رسيديم.

اميدوارم هفته ای رو که پشت سر گذاشتيد، مملو از موفقيت ومورد رضايت

براتون بوده باشه تا بتونيد هفته جديد رو با انگيزه و نشاط و اراده ای قوی

شروع کنيد...هميشه سبز و هميشه شاد باشيد.

          *********************************************

* برای دانستن سوال کن نه برای مغلوب ساختن ديگران، زيرا نادانی که

 دانش آموز است، مانند دانشمندان است و دانشمندی که برای مغلوب ساختن

ديگران فعاليت می کند، همانند نادان هاست.

* در پنهانی ها از نافرمانی خدا بترسيد، زيرا کسيکه قضاوت می کند

 همان کسی است که شاهد عمل بوده است.

* کسيکه گناه بر او پيروز شد، شکست می خورد و کسيکه از طريق شر

 بر ذشمن ظفر يافت مغلوب است.

* بی نيازی از عذر خواستن محترمانه تر از راستگويی در عذر است.

* انسان مومن صورتش خندان است و قلبش اندوهناک. در حوادث

حوصله فراوان دارد و روحش ذليل و تسليم وی است. از سرکشی

ناراحت می شود و با ريا، دشمن است. اندوهش طولانی و همتش عالی است.

حرفش کم است و کارش زياد. سپاسگزار و شکيباست. در فکر خود فرو رفته

و در ذکر حاجت بخل می ورزد. خوش برخورد و نرم خوست در عين

اينکه دليل تر از بنده است و روحش سخت تر از سنگ است.

* بی نيازی بزرگ اين است که به آنچه در دست مردم است بی اعتنا

 و از آن نا اميد باشيم.

* زينت نيازمندی عفت است و آرايش ثروتمندی سپاسگزاری.

* روز دادگری خدا برای ستمگر سخت تر از روزيست که

 بر مظلوم ستم شده است.

* مردم از نافرمانی خدا بترسيد، زيرا چه بسا آرزومندانی که به آرزوی

خود نرسيدند و بنيانگذارانی که در بنايی که ساختند، سکونت اختيار نکردند و

جمع کنندگان ثروتی که از راه غير صحيح و تضييع حقوق ديگران اندوخته اند

و بزودی برای ديگران می گذارند و می روند.از طريق حرام به ثروت رسيده اند و

در راه بدست آوردنش گناهانی را انجام داده است. چنين شخصی در دنيا و آخرت

 زيانکار است و همين است خسارت آشکار.

*  قدرت نداشتن بر انجام معصيت، يک نوع پاکدامنيست.

* آبرويت مانند جسمی محکم است. درخواست آنرا آب و متلاشی می کند

بنابراين ببين پيش چه کسی آنرا می ريزی.

* ستايش بيش از حد چاپلوسی است و کوتاهی در تعريفی که سزاوار

است، دليل بر نادانی و يا حسود بودن سخنگوست.

* سخت ترين گناهان، گناهيست که گناهکار آنرا کوچک بشمارد.

                                           نهج البلاغه

دعا برای ظهور امام زمان فراموش نشه...

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ٥:۱٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ آذر ،۱۳۸۳