سلام تنهاترينهاClick here to visit the Emoticons Mail site

خـــــــــــــستـــــــــــــه نبــــــــــــــــــــــــــاشيـــــــــد...

اميدوارم تمام لحظات سپری شده در اين روز عزيز به کامتون خوش بوده

باشه و در کنار خانواده و دوستان لحظات باقی مونده رو با رضايت و سرور سپری کنيد.

                                 *************************

* فردی از امير المومنين علی(ع)سوال کرد:

 اگر درب خانه کسی را ببندند و او را در آن منزل رها کنند، رزقش از کجا می رسد؟

امام فرمودند: از همان طريقی که مرگش می رسد.

* شما بايد آنگاه که در آسايش هستيد، ترسان باشيد همانطوريکه در

هنگام کيفر خدا هراسان. کسيکه در نعمت غرق بودو آنرا وسيله سقوط در گناه ندانست

بی باک است. و کسيکه در مضيقه بود و آنرا وسيله آزمايش ندانست

خواسته خود را از کف داده است.

* کلمه ای که از ديگران ميشنوی تا موقعيکه ميتوانی به خوبی تفسير کنی

 با بدی تفسير منما.

* کسيکه آبروی خود را دوست دارد، بايد لجاجت را کنار بگذارد.

* علامت نادانی، عجله قبل ازفراهم شدن وسايل و بيحالی بعد از به دست آمدن

 فرصت است.

* فکر آيينه درخشان است، پند گرفتن اعلام خطرکننده ای نصيحتگر است.

برای ادب تو همين بس که آنچه دوست نمی داری ديگران انجام دهند خودت انجام ندهی.

* علم با عمل هماغوش است. کسيکه علم داشت عمل ميکند.علم به عالِم برای عمل

کردن به آن فرياد ميزند اگر پاسخ فرياد را داد ميماندو اگر اعتنايی نکرد

علم کوچ می کند.

 

 

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ دی ،۱۳۸۳