شخصيت ديگران را بالا ببريد با اين شيوه شخصيت خودتان بالا

می رود. برای مردم ارزش قائل شويد با اين کار ارزش خودتان

 افزوده خواهد شد.

وقتی را برای تعليم ديگران صرف کنيد خودتان هم

چيز های جديدی خواهيد آموخت کار ديگران را مورد

 تشويق قرار دهيد خودتان مورد تحسين قرار می گيريد

 به ديگران عشق بورزيد اين عشق به شما باز می گردد.

اگر ديگرانی که پيرامون شما هستند به کار دلگرم کنيد

 خودتان بيشتر دلگرم می شويد.

به ديگران کمک کنيد تا از درخشش خورشيد لذت ببرند

 آن موقع است که اين درخشش برای شما لذت بخش تر

 خواهد شد.ديگران را که در رنج و عذاب هستند به

 آسودگی و آرامش فرا بخوانيد تا درد خودتان کمتر شود.

به بهترين نحو به ديگران کمک کنيد ديگران هم همين

کار را در حق شما خواهند کرد.حمايت خود را از دنيا نشان

 دهيد آنوقت دنيا هم مدافع شما خواهد بود.با

دلبستگی و هدف عشق بورزيد در اينصورت بهترينها

نصيبتان خواهد شد                                                                                             

امروز می توانيد نيازهايتان را داشته باشيد می توانيد

 باشيد و انجام دهيد هر آنچه را که آرزوی دستيابی آنرا داريد.

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸۳