دائيم پرسيد: چه طور به مدرسه ميری!

                           گفتم: با اتوبوس

                                 دائيم لبخند زد و گفت: من وقتي به سن تو بودم پا برهنه

                                ميرفتم اونم دوازده کيلومتر!

                  دائيم پرسيد : چقدر بار ميتوانی برداری !

                          گفتم اندازه يک کيسه گندم

                                دائيم خنديد و گفت : وقتی به سن تو بودم ارابه ميکشيدم

                         و گوساله از جا بلند ميکردم.

                   دائيم پرسيد: چند بار تا بحال دعوا کردی !

                      گفتم : دو بار هر دو بار هم کتک خوردم

                                    دائيم گفت: وقتی به سن تو بودم هر روز دعوا ميکردم

                    يک ذره هم کتک نمی خوردم.

دائيم پرسيد چند سالته!  

                                                 گفتم نه سال و نيم

                         ان وقت دائيم بادی به غبغبه انداخت وگفت:

                          من وقتی به سن تو بودم.......ده سالم بود

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ۱:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤