خداوند روزه را واجب کرده تا بدينوسيله دارا و ندار، فقير وغني مساوي گردند.امام صادق(ع)
                        وقتي انسان دوست واقعي دارد که خودش هم يک دوست واقعي باشد.
                           بهترين صدقه آنستکه ميان دو نفر را اصلاح دهي.     امام علي (ع)      
     آنچه جذاب است، سهولت نيست، دشواري هم نيست، بلکه دشواري رسيدن به سهولت است.
                           هيچ چيز در نامه اعمال سنگينترازخوش اخلاقي نيست. رسول اکرم(ص)
                  در مديريت اعتماد به نفس مهم و اعتماد به ديگران ضروريست
                           کاري را که خوب شروع شده ميتوان نيمي ازآنرا پايان يافته تلقي نمود. 
               سخت کوشي هرگز کسي را نکشته است، بلکه نگراني ازآن، انسان را ازبين ميبرد.
                           جهاد زن اينست که خوب شوهر داري کند.                
 امام علي(ع) 

                           ممکن است در جواني دانشمند شد ، اما تجربه در پيري به دست مي آيد. 
    هيچ فضيلتي چون جهاد نيست، وهيچ جهادي مانند مبارزه باهواي نفس خود نيست.امام باقر(ع)
              تشويش و نگراني بهترين استعدادهاي انساني را بيدار ميکند.
                           مديريت براي نگهداري وضع موجود نيست ، بلکه براي تغيير آن است.

     دورانديش کسي است که فريبندگي دنيا او را از کار براي آخرت باز ندارد.      امام علي(ع)
                            چيزي به نام شکست وجود ندارد وآنچه به دست ميآيد، نتيجه هست وبس.
      
  کارتان را آغاز کنيد ، توانايي انجامش به دنبال مي آيد.

       برآنچه ازدست رفته اندوه به دلت راه مده که تو را ازآنچه مي آيد ، بازميدارد.امام علي(ع)

                     يکی از بزرگان دانش سخنی دارد که : به عوض آنکه به تاريکی

                       لعنت فرستيد ، يک شمع روشن کنيد .

دعا برای ظهور امام زمان فراموش نشه......!!!

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٤