گاه انسان بايددر سختی باشد تا به ديگری دست ياری دهد.

گاه انسان بايد با بخت بد روبرو شود تا هدفش را بهتر بشناسد.

گاه به طوفان نياز است تا او قدر آرامش را بداند.

گاه بايد به او آسيب رسد تا با احساس تر شود.

گاه بايد در شک و ترديد باشد تا به ديگری اطمينان کند.

گاه بايد در گوشه ای تنها بماند تا واقعيت وجود خود را بشناسد.

گاه بايد کاملآ بی احساس باشد تا بتواند همه چيز را حس کند.

و اينو هميشه به خاطر داشته باشيم که:

زندگی آن نيست که بايد باشد، بلکه آنچيزست که شايد باشد.

  
نویسنده : علی بيگ... ; ساعت ٦:۳٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۳