برای عبوراز فیلتر می توانید از سایتهای زیراستفاده کنید:

                                                       https://www.snoopblocker.com

                                                                      https://proxify.com         

                                                            http://www.zendegan.com                                             

                                     •برای دسترسی همزمان به چند فیلترشکن می توانید

                                                             از  این سایت استفاده کنید.

                                     من که خودم امروز استفاده کردم جواب مثبت داد و عالی عمل کرد.

                                                                  https://proxify.com       

/ 0 نظر / 11 بازدید