از رسول خدا (ص) روايت شده به اين که: چون روز قـيامت شود منادی ندا

 می‌کند: کجا هستـند دشمنان من؟
جبرييل عرض می‌کند: ای پـروردگار من دشمنان تو زيادند، کدام دشمنان

خود رااراده فـرموده‌ای؟

خدای عزوجل فـرمايد: کجاينداصحاب خمر،يعـنی کسانی که شارب الخمرند.

 کجايند آن‌هايی که شب را در حالت مستی به صبح می‌آورند؟ کجايند آن‌‌‌‌‌‌‌‌هايی

 که فـرج‌های حرام را حلال شمردند؟
آن گاه خداوند آن‌ها را با شياطيـن قـريـن هم می‌سازد.خدای تعالی می‌فـرمايد:

کسی که مست‌کننده‌ای را بـياشامد و يا آن را به بچه‌ای که درک نمی‌کند

 بخوراند، او را از آب سوزان جهنم سيـراب می‌کنم، چه آن که آمرزيـده

 باشـد يا معـذت ( گناه ديگری داشته باشد يا نه) و کسی که به جهت

 خوشنودی من آن را ترک کند، او را از نوشابه‌های بهشتی سيراب می‌کنم

 و رفـتاری که با اوليا خود دارم با او انجام می‌دهم.

دعا برای ظهور امام زمان فراموش نشه..........01.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید