امام علی (ع) ميفرمايند : زندگی را برای خوردن مخواه ، بلکه خوردن را برای زندگی بخواه . 

وقتی انسان اطمينان چندانی به خود ندارد ، ديگران نيز انتظار زيادی از او نخواهند داشت . 

امام علی (ع) می فرمايند : دلها مانند ظرف است و بهتر از همه دليست که ظرفيت آن بيشتر است .

راه زندگی راه گلزارها نيست ، بلکه راه خارهاست، پس بايد پاهای قوی داشت تا از اين خارها گذشت .

امام علی (ع) ميفرمايند : کسی که خويش را بزرگ ببيند در پيشگاه خدا حقير است .     

  بهترين راه آماده شدن برای فردا ، اين است که کار امروز را عالی انجام دهيم .        

رسول اکرم (ص) ميفرمايند : خداوند بهشت را بر هر زشتگوی بد زبان حرام کرده است .    

از مخالفت نهراسيد ، بادبادک هنگامی بالا ميرود که با باد مخالف مواجه شود .          

امام علی (ع) ميفرمايند : ابراز فقر و نداری از کمی همت آدمی سرچشمه ميگيرد .      

کم دانستن و بد بيان کردن ، مانند پول نداشتن و زياد خرج کردن است .            

امام علی (ع) ميفرمايند : دنيا روياست و مغرور شدن به آن پشيمانی .              

در عالم هيچ افراطی خوب نيست ، مگر افراط در حق شناسی .                   

  امام علی (ع) ميفرمايند : مبنای همه عيبها برای انسان طمع زياد است .            

تنها سرمايه ما وقت است ، که اگر رفت ديگر بازنميگردد.                       

امام علی (ع) ميفرمايند : رضايت به مقدرات الهی ، اندوه را از بين ميبرد .         

برای بالا رفتن از نردبان ، ابتدا بايد پا به پله اول گذاشت .                      

يک روز را سيصد و شصت و پنج بار تکرار نکنيم .                        

آنچه را بد ميفهميم ، نميتوانيم خوب بيان کينم .                            

آينده را از دريچه ترس و وحشت نگاه نکنيد.                              

مردان شجاع فرصت می آفرينند و ترسوها                                 

 و ضعيفان منتظر فرصت مينشينند .                                     

برای شنا کردن در جهت مخالف                                        

 رودخانه سختکوشی لازم است                                          

 و گرنه هر ماهی مرده ای                                              

ميتواند در جهت آب                                                  

 شنا کند .                                                       

دعا برای ظهور آقا امام  زمان(عج) فراموش نشه...                                            

/ 0 نظر / 7 بازدید