خدا یعنی چه؟ تعریف ساده هستیی که به جمیع موجودات

                               حالات امکان و غیر امکان و مادهُ غیرماده و

                                  روحُ فکر و... خالق و قادر مطلق باشد .<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />

                               این سخن به راستی اساسی ترین کلام عالم (وجود و غیروجود)است

                                  و به آن سادگی که اکثرا میپندارند نیست . درواقع برای انسان

                                         شالوده تمامی اموراتش بر این سخن استوار است.

                                 در این مورد نظرات انسانها به 3 صورت است. خدا هست, نیست

                                             وشک(ممکن است باشد وممکن است نباشد ).

                                    در بین این سه نظر  نظر افرادی که منکر وجود خدایند از دو

                                        نظر دیگر کاملا از لحاظ عقلی و احتیاطی مردود است.

                                زیرا: تا وقتی که مااحاطه کامل علمی برکلیه عالم نداریم, نمیشود که

                         منکروجود خدا بود وازجهت عقل حداکثرمیشود موضع شک رااختیارنمود.

                     سوال : آیا کسانی که میگویند خدایی است درتمام عالم احاطه علمی دارند؟

                                 این انسانها اگر بر فرض خدایی نباشد باز متضرّر نشده اند. زیرا

                                 امور مادی خود را هم در حدی بهتر از منکرین دارا هستند و اگر

                                     هم خدایی باشد منکرین هم عالم مادی و اخروی خود را از

                                      دست داده اند. اگر خدایی نباشد مومنین در زمره انسانهایی

                     هستند که دارای تفکرات وخواستهای متعالی بوده اند تا خواستهای پست وفانی.

                                      در واقع اصلی ترین دلیل که به نظر منکرین عقلی میرسد ,

                                     متمتع شدن از امور دنیوی و آزادی فکری و روحی داشتن و

                                      اختیار مطلق داشتن به آنچه که توانایی آنرا دارند یا خواهند

                                     توانست داشت. که تمامی اینها بعد از تفکری ژرف رد میشود.

                                       و جز یک خیال واهی هیچ نیست. درواقع انکار خدا باعث

                                                          ازدست دادن اینها است.

                              چه میخواهید؟

                                  آیا میخواهید عمر جاوید داشته باشید و تا ابد به بهترین وضع

                                 که حتی در تفکرات کنونی ما نمیگنجد زندگی کنیم.

                                    یا میخواهید که برای مدّت کوتاهی زندگی کنیم در حالی که تا حد

                                      زیادی ممکن است در این مدت اکثرا در سختی باشیم و ... !.

                                                یا در کل آیا میخواهید خدایی باشد یا نباشد.

                               توضیح بیشتر.

                             اگر خدا نباشد, در آنچه که هست یا آزادیم یا میتوانیم آزاد

                                 باشیم . هیچ قید و بندی برای آنچه میکنیم  نیست.

                                     هر جور بخواهیم زندگی میکنیم . هیچ ثواب و عقابی برای

                                اعمالمان نیست . اگر نیکی یا بدی کنیم ممکن است تا زنده ایم نتیجه

                               آن را ببینیم یا نبینیم  وبعد از مردن هیچ نیست و همه چیز تمام میشود.

                                     اگر خدایی باشد , میتوانیم به یک حالت سازگار با روح و

                          سرشتمان زندگی وبعد ازمُردن دربهترین حالت زندگی کنیم( برای مؤمنین)

                                      در اینجا ممکن است حالاتی به نظرتان برسد , اما با کمی

                                   فکر میفهمید که آنها تماماً به افرادی مربوط است که درموضع

                       شک درمورد وجود وعدم وجود خدایند، که اکثرمردم به این رده تعلق دارند.

                                        نظرات بالا فقط برای مؤمنین و منکرین واقعی است .

                                   اگربه تمامی حالات تا حد زیادی فکررا به کاربندیمدرمیابیم که

                              قطعاً خواست حقیقی ما برای وجود خدا قابل قیاس با انکار خدا نیست.

                                     دعا برای ظهور آقا امام زمان فراموش

                    نشه هاااااااااااااااااااااااااااااااااااا..........جيزتون ميکنم.09.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید