تکرار...  دقايق  لحظه ها تکرار شبای بی ستاره تکرار روزهای بی سايه و تکرار خاطرات تکراری ای کاش...  تکرار  ِ غم را در شادی می پوشانديم سرما را در گرمای دستی می فشرديم و سکوت را در هياهوی بازی کودکانه می گنجانديم روزی اين تکرار نيز باز تکراری می شود بی آنکه يادی از تکرارهای گذشته باقی مانده باشد !

اين ۱ بار رو هم بيخيال!

/ 0 نظر / 9 بازدید