همش يه حسی بهم ميگه من عاشق اين شعرم:                                       

                  تنهايی غروب                                                                             

غروب ای فصل خوب قصه های عاشقونه

         غروب ای با تو بودن فصلی از گل با ترانه        

                                                          غروب ای همصدای لحظه های خواب و رويام

                                                  صدای پای بودن توی دلهام تو نفسهام

                چه سخت بی تو رفتن ، چه سخت بی توموندن          

                              نميشه اين جدايی باور من...                       

                                            وداع آخرينه، جدايی در کمين، غروب لحظه های واپسينه

                                به دادم برس ای عشق، که بی تو من شکستم،

                             به ياد لحظه های با تو بودن

                     تموم لحظه های آشنايی نا تمومه، غروب لحظه های با تو بودن پيش رومه...

جدايی تلخ، مثل لمس دردِ، حس مرگه

                                        جدايی تلخ بی تو، سخت رفتن، سخت موندن...

                   جنون لحظه های با تو بودن از تو گفتن... !!!

                    

 

/ 0 نظر / 5 بازدید