معنی زندگی و بودن با پژواک صداييست که در پی شنيدنشيم...گاهی صدای گاو، گاهی صداي هر شب و تکراری يک جيرجيرک و يا صدای ونگ ونگ کودکی از ايستادگی گهواره اش و يا صدای نوازش يک قاصدک...بايد ديد کجای اين دنيای خاکی ايستاده ای و خواستار چه چيزی...بخواه...

ا

م

ا

معقولانه...

/ 0 نظر / 5 بازدید