اراده ايستادگی در برابر ترس است؛         چيرگی بر ترس، نه فقدان ترس.      

                                                                                            مارک تواين

نمی توانی مانع حلقه زدن پرنده های غم    به گردِ سر خويش باشی، ولی می توانی مانع آنها از ساختن آشيانه در موهای خود شوی.

                                                                                      يک ضرب المثل چينی

نگران آن نيستم که ناشناسم، به دنبال آن هستم که ارزش شناخته شدن را داشته باشم.

                                                                                            کنفسيوس

بهتر است سزاوار افتخار و بزرگی باشيم و آن ها را نداشته باشيم تا اينکه آنها را داشته باشيم و شايسته آن نباشيم.

                                                                                             مارک تواين

يک باستان شناس، بهترين همسر ممکن برای يک زن است. هر چه زن مسن تر شود، وی بيشتر به او علاقه مند می گردد!04.gif

                                                                                           آگاتا کريستی

/ 0 نظر / 5 بازدید