** بوسه ميزنيم برآلوده ترين گناه  وايمانمان رابه صليب می کشيم ** # در ميلادی ديگر# شايد آخرين وسوسه مسيح را هم محک بزنيم دراين آغاز حتی ناقوسها را  بی جرم            به دارمی آويزيم.                                                                                         باور قبليت رو دوباره مرور کن...!!!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید