دائيم پرسيد: چه طور به مدرسه ميری!06.gif21.gif

                           گفتم: با اتوبوس

                                 دائيم لبخند زد و گفت: من وقتي به سن تو بودم پا برهنه

                                ميرفتم اونم دوازده کيلومتر!11.gif

                  دائيم پرسيد : چقدر بار ميتوانی برداری !

                          گفتم اندازه يک کيسه گندم09.gif

                                دائيم خنديد و گفت : وقتی به سن تو بودم ارابه ميکشيدم

                         و گوساله از جا بلند ميکردم.33.gif

                   دائيم پرسيد: چند بار تا بحال دعوا کردی !

                      گفتم : دو بار هر دو بار هم کتک خوردم08.gif

                                    دائيم گفت: وقتی به سن تو بودم هر روز دعوا ميکردم15.gif

                    يک ذره هم کتک نمی خوردم.31.gif

دائيم پرسيد چند سالته!  

                                                 گفتم نه سال و نيم10.gif

                         ان وقت دائيم بادی به غبغبه انداخت وگفت:22.gif

                          من وقتی به سن تو بودم.......ده سالم بود18.gif17.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید