فقط يک زمان بسيار مهم وجود دارد و آن حال است .

و مهمترين کس ان کس است که اکنون می بينی !

زيرا هيچگاه نمی دانی آيا کس ديگری نيز خواهد بود که با او روبرو شوی؟!

و مهمترين کار نيکی کردن به اوست !

زيرا انسان تنها برای نيکی کردن آفريده شده است .!

/ 0 نظر / 5 بازدید