* " هیچ کس از شما ایمان ندارد ، تا اینکه هر چیزی را که

                                 برای خودش می خواهد، برای برادرش نیز بخواهد.(پیامبر ( ص))*

                           ******(( زندگی کوه است، اگربه او جان گفتیم جان می شنویم ))*****

           (( واگر گفتیم مرگ مرگ می شنویم . ))

              *ما مردم را به خدا پرستي دعوت مي كنيم، راه ما راه عشق

                 پاك است با تمامي جلوه هاي خيره كننده اش ، خوراكمان اميد

                   است و مقصدمان تا بينهايت، مرگ نمي تواند اين راه را سد كند

                 يا طوفانها آن را نابود سازند، زيرا كارواني كه با صداقت به

         سوي خداوند در حركت باشد راه را گم نخواهد كرد.*

                      خداوند بوسيله نيکی به پدر و مادر عمر انسان را افزون ميکند.(امام علی (ع))

         **** باز خورد ارتباط منفی، ارتباط منفی است.****

                   شيطان فريب دهنده هر شخص ، نفس اوست .(امام علی (ع))

           ** مردم با ما آنچنان اند که ما با آنها رفتار می کنیم .**

               غيبت کردن آخرين تلاش درماندگان است .(امام علی (ع))

             *** نتیجه ی ارتباط مثبت ،ارتباط مثبت می باشد.*** 

                     دنيا روياست و مغرور شدن به آن پشيمانی .(امام علی (ع))

                               بنده ديگران مباش ، که خداوند تو را آزاد  آفريده است .(امام علی (ع))

                             نابودی مردم در سه چيز است : تکبر ، آزمندی و حسد .(امام حسن (ع))

                   ****     آينده را از دريچه ترس و وحشت نگاه نکنيد ....****

              **** مردم را با کردارتان به نيکی دعوت کنيد ، تا کوشش

                                    و راستی و پرهيزگاری را در شما ببينند .(امام صادق (ع)) ****  

                      اگر در کارها جديت به خرج ندهيد ، بی استعدادترين افراد مصمم

            و با اراده نيز از ما پيش ميگيرند .

                      همانا عاقل کسی است که تجربه ها به او پند دهد .(امام علی (ع))

                         با استعداد متوسط، اما پشتکاری بيش از حد، به هر چه بخواهيد، ميرسيد .

                   اول خشم ، ديوانگی و آخرش پشيمانی است .(امام علی (ع))

                      بی خرد در شهرخودغريب است، ودرميان عزيزان خود خوار.

/ 0 نظر / 6 بازدید