زمین می چرخد...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                       بی خبر از اینکه گهواره ای شده

                   برای گروهی« بی انسان»،

                            کاسه ی چشمانشان از شرم، تهی

                                  و حوضچه ی دلشان از نکبت لبریز...

                           و گروهی که مظلوم و برّه وار

                                           در دشتهای موهوم عشق و محبّت می چرند

                    و حجم باریک روحشان

                                                   زیر سنگینی حضور هرجایی آن مترسکان آدمیّت

                           هر روزخم تر می شود...

                                            و زمین همچنان بی خیال می چرخد...

     

                                              این است زندگی!!  

 

/ 0 نظر / 6 بازدید