فقط يک بار او را می بينيم پس خوب نظاره اش کن !

تو فقط يک بار با امروز زندگی می کنی، اما نوع زندگی تو در همين يکبار،

تمام عمرتورا تحت الشعاع قرارخواهد داد.امروزتو فرصت عمل کردن داری

می توانی باعث شوی که چيزهايی رخ دهند. می توانی خودت رانشان      

بدهی

و با کسانی که دوستشان داری باشی و از تجربه های زيبای اطرافت لذت ببری.

اما باوجود ابن اگر امروز از دستت برود، ديگر بازگشتی نداری و نمیتوانی نوار

زندگی ات را به عقب بگردانی و دوباره امروزرا تکرار کنی.              

 توبايدامروزراهمان اولين باری که می بينی شکارکنی واين ميسر نمی شود

مگراينکه هرلحظه راهمان لحظه زندگی کنيم. شکل ونوع زندگی تو در امروز بر تمام طول عمرت

اثر خواهد گذاشت. تو الان اين فرصت را داری تا نوع نگاه فردای خود به زندگی 

امروز، را کنترل کنی. می توانی فردا به امروزخود به ديده حسرت بنگری

يا بارضايت ازامروزياد کنی وهمه اينها به اين بستگی دارد که برخوردت با

امروز زندگی ات چگونه است امروزرا چنان زندگی کن که لذت و خاطره آن

در تمام عمر بر لبان تو لبخند بنشاند.

چقدر خوب بود که می توانستيم لحظات خوش زندگی را مثل يک عطر در يک شيشه نگه ميداشتيم و هر زمانی که ميخواستيم آن خاطرات خوش را زنده کنيم، در شيشه را می گشوديم و تمام لحظات و همان صحنه ها دوباره تکرار می شدند...! 

/ 0 نظر / 6 بازدید