معجزه                              

                                    وقتي سارا دخترك هشت ساله اي بود،شنيدكه پدرومادرش درباره

                                  برادركوچكترش صحبت مي كنند. فهميد كه برادرش سخت بيمار

                                   است و آنها پولي براي مداواي آن ندارند.

                                   پدربه تازگي كارش را از دست داده بود و نمي توانست هزينه

                                   جراحي پرخرج برادر را بپردازد. سارا شنيد كه پدرآهسته به

                            مادر گفت: فقط معجزه مي توا ند سرمان را نجات دهد.

                                     سارا با ناراحتي به اتاق خوابش رفت واززيرتخت قلك كوچكش

                                     را درآورد. قلك را شكست. سكه ها را روي تخت ريخت وآنها

                                      را شمرد. فقط پنج دلار. بعد آهسته ازدرعقبي خانه خارج شد و

                                      چند كوچه بالا تربه داروخانه رفت. جلوي پيشخوان انتظار كشيد

                                      تا داروسازبه او توجه كند ولي داروسازسرش شلوغ ترازآن بود

                                     كه متوجه بچه هشت ساله شود.

                                      دخترك پاهايش را بهم زد وسرفه ميكرد ولي داروسازتوجه ای

                                      نميكرد. بالا خره حوصله سارا سررفت وسكه ها را محكم روی

                                      شيشه پيشخوان ريخت. داروساز جا خورد، رو به دخترك كرد

                                   و گفت چه مي خواهي؟

                                     دخترك جواب داد برادرم خيلي مريض است. مي خواهم معجزه

                                      بخرم دارو ساز با تعجب پرسيد: ببخشيد!!!؟؟؟

                                      دخترك توضيح داد: برادر كوچك من داخل سرش چيزي رفته و

                                      بابايم مي گويد:فقط معجزه مي تواند او را نجات دهد.

                                       من هم مي خواهم معجزه بخرم قيمتش چه قدر است؟ دارو ساز

                                     گفت: متا سفم دخترجان ولي ما اينجا معجزه نمي فروشيم.چشمان

                                     دخترك پرازاشك شد وگفت شما را به خدا،او خيلي مريض است

                                    بابايم پول ندارد تا معجزه بخرد.اين هم تمام پول من است. من كجا

                                    مي توانم معجزه بخرم؟؟؟؟ مردي كه گوشه ايستاده بود ولباس تميز

                                  ومرتبي داشت،ازدخترك پرسيد: چقدرپول داري؟ دخترك پولهارا

                             كف دستش ريخت وبه مرد نشان داد. مردلبخندي زد وگفت:آه

                                 چه جالب! فكرميكنم اين پول براي خريد معجزه براي برادرت كافی

                                 با شد. بعد به آرامي دست او را گرفت و گفت: من مي خواهم برادر

                           و والدينت را ببينم، فكرمي كنم معجزه برادرت پيش من باشد.

                                  آن مرد دكترآرمسترانگ فوق تخصص مغزواعصاب درشيكاگوبود.

                                  فرداي آن روز عمل جراحي روي مغز پسرك با مو فقيت انجام شد

                               واوازمرگ نجات يافت.پس ازجراحي، پدرنزد دكتررفت وگفت ازشما

                                متشكرم، نجات پسرم يك معجزه واقعي بود، مي خواهم بدانم بابت

                                هزينه ي عمل جراحي چه قدر بايد پرداخت كنم؟

                              دكتر لبخندي زد و گفت: فقط پنج دلار.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید