دیگران را همان طور که هستند بپذیر. 

  کورترازآنانی که نمی خواهند ببینند،وجود ندارد.

    بزرگترین اشتباه این است که از اشتباه  کردن بترسیم.  

  سعاد ت آن است که انسان دنیا راهمانطورکه آرزو کند ببیند.

    زندگی بازی شطرنج است و تنها دوراندیشانند که مات نمی شوند.

<?xml:namespace prefix = o />

             مرگ به طور طبیعی به سراغ ما می آید ولی شهامت زندگی کردن نه 

  هرگزسعی نکنیدعیوب خودرابگوئیدزیرا دوستان اینکاررا به خوبی

انجام می دهند

          افتادن در گل و لای ننگ نیست ، ننگ در این است که در آنجا بمانی.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

یکی ازناشناخته ترین لذتهای زندگی، حرف زدن با

 خویشتن است.

  سعادتمند کسیست که به مشکلات ومصائب زندگی لبخند بزند. 

دریابه مرداب نمی ریزداگرریخت دریا نیست مرداب است.

موفقیت برای اشخاص کم ظرفیت مقدمه گستاخی است.

/ 0 نظر / 5 بازدید